XXIII POŻEGNANIE WAKACJI W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ

REGIONALNY CZEMPIONAT KONIA HUCULSKIEGO
XIX KRAJOWA WYSTAWA BYDŁA SIMENTALSKIEGO
KRAJOWa Wystawa Ras Rodzimych

Rudawka Rymanowska 23-25 SIERPNIA 2024 r.

 

UWAGA!!! Ważna informacja dla wystawców:

W związku z zapytaniem o możliwość powieszenia banerów na ringu oceny bydła podczas XIX Krajowej Wystawie Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej informujemy, że powierzchnia ringu zastrzeżona jest tylko i wyłącznie dla organizatorów KWBS.

WaŻne informacje organizacyjne dla wystawcÓw,
biorĄcych udziaŁ w imprezie „XXIII PoŻegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej” w dniach 23-25.08.2024 r.

1. Zgłoszenia udziału w imprezie dokonać można tylko i wyłącznie na Kartach zgłoszenia udziału w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2024 r.

2. Opłaty za stoisko należy dokonać w terminie do 19 sierpnia 2024 r. na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Rymanowie nr 44 8636 0005 2001 0019 5214 0004

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia wystawcy o ile wcześniej zostanie zgłoszona większa ilość wystawców z tej samej branży (nie więcej niż 3 stoiska tego samego rodzaju, decyduje kolejność zgłoszeń). Powyższy zapis nie dotyczy wystawców z branży rolniczej

4. Obowiązuje zasada: 1 WYSTAWCA – 1 STOISKO!

5. Samochody ciężarowe i lawety (przewożące ciągniki i sprzęt rolniczy) powinny być zaparkowane na wyznaczonym parkingu poza miejscem wystawy, na terenie Gospodarstwa Odrzechowa (6 km od terenu wystawy).

6. Każdy wystawca ma wyznaczone miejsce wystawowe, zgodnie z informacjami podanymi w karcie zgłoszenia udziału. Zabrania się samowolnej zmiany miejsca wystawowego

7. Wyznaczone przez organizatora miejsce wystawowe można zajmować w piątek 23.08.2024 r. w godz. od 12:00 do 18:00 i w sobotę 24.08.2024 r. w godz. od 7:00 do 9:00

8. Wjazd na teren wystawy możliwy będzie po okazaniu KARTY WJAZDU, którą każdy wystawca otrzyma po dokonaniu zgłoszenia udziału w wystawie. Karta zostanie przesłana wystawcy pocztą e.mailową lub tradycyjną

 

 

OgÓlne Warunki UCZESTNICTWA W IMPREZIE

XXIII POŻEGNANIA WAKACJI W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ

23-25 SIERPNIA 2024 r.

 

1. Organizatorzy:

Lokalizacja: tereny wystawowe w Rudawce Rymanowskiej

Dni i godziny otwarcia wystawy: 24 - 25. 08. 2024 r. (sobota-niedziela) godz.  8:00 - 18:00

 

I. Zasady uczestnictwa

  1. 1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest przesłanie lub złożenie w siedzibie organizatora (Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.) wypełnionej „Karty zgłoszenia udziału" oraz dokonanie wymaganej wpłaty na niżej podane konto bankowe do dnia 19.08.2024 r. Bank Spółdzielczy w Rymanowie nr 44 8636 0005 2001 0019 5214 0004 z dopiskiem „XXIII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej”
  2. Wjazd na teren wystawy możliwy będzie po okazaniu KARTY WJAZDU, którą każdy wystawca otrzyma po dokonaniu zgłoszenia udziału w wystawie. Karta zostanie przesłana wystawcy e.mailem lub pocztą tradycyjną
  3. Organizator przydziela powierzchnię pod stoisko dla danej branży według kolejności zgłoszeń. Minimalna przydzielona powierzchnia wynosi 2 metry bieżące frontu stoiska

II. Warunki płatności:

III. Postanowienia końcowe:

  1. Wszelkie reklamacje wystawców uczestniczących w wystawie wobec organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej i będą rozpatrywane przez organizatora pod warunkiem ich zgłoszenia najpóźniej w dniu trwania wystawy (przed demontażem stoiska).
  2. Organizator nie zapewnia wystawcom noclegów i posiłków.
  3. Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia warunków zawartych w Regulaminie z chwilą złożenia „Karty zgłoszenia udziału". Zgłoszenie jest ważne, jeżeli widnieje na nim data i podpis lub pieczęć zgłaszającego.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wystawy z przyczyn od niego niezależnych.

IV.Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na stoisku oraz przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i p.poż. na terenach wystawowych, a także do stosowania się do Regulaminu uczestnictwa w wystawie, który jest dostępny na stronie www.odrzechowa.com.pl oraz w siedzibie organizatora

 

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji  XXIII Pożegnania Wakacji udziela Gospodarz wystawy lub osoby przez niego wyznaczone, w sprawach bydła - Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej, w sprawach koni – Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie,
Tel/fax 13 46 71 172

Gospodarz wystawy:

dr Władysław Brejta
Tel/fax 13 46 71 172 Powrót

 

Dokumenty do pobrania:

Powrót

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl