Zakład Doświadczalny INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn,
REGON: 370763085 NIP: 687-17-24-187, tel. 013 /4671172 tel/fax 013 /4671515
Strona internetowa: www.odrzechowa.com.pl

OgŁasza
przetarg nieograniczony
na
" UzupeŁnienie infrastruktury hodowli koni huculskich w Odrzechowej "

 

Przedmiot zamówienia:

"Przygotowanie ścieżek huculskich w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni"

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień PublicznychRodzaj zamówienia:

roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Ogrodzenie części działki nr 29/5 i 39/2 w miejscowości Polany Surowiczne L- 3000m w tym
 
- roboty pomiarowe, wycinka drzew i krzaków na trasie ogrodzenia, plantowanie terenu - ogrodzenia bez siatki wys 1,20m- słupki stalowe fi 70/3,6mm, dł 2,0 0betonowane w ziemi w rozstawie 4,0m, doły pod słupki wiercone na gł.1,1m i fi 20cm między słupkami zamontowane 2 rzędy drutu ocynkowanego fi 5mm na przyspawanych uchwytach + przegrody o konstrukcji stalowej z rur malowane lakierem bitumicznym

 

Ogrodzenie działki nr 1112 w m. Odrzechowa L- 1500m
 
- roboty pomiarowe, wycinka drzew i krzaków na trasie ogrodzenia, plantowanie
- ogrodzenia bez siatki wys 1,20m- słupki stalowe fi 70/3,6mm, dł 2,0 0betonowane w ziemi w rozstawie 4,0m, doły pod słupki wiercone na gł.1,1m i fi 20cm między słupkami zamontowane 2 rzędy drutu ocynkowanego fi 5mm na przyspawanych uchwytach + przegrody /bramy/ o konstrukcji stalowej z rur malowane lakierem bitumicznym

 

Remont i naprawa istniejącego ogrodzenia i wybiegów w m. Odrzechowa
 
- demontaż istniejącego drutu kolczastego i montaż drutu gładkiego ocynkowanego fi 5mm na uchwytach
- prostowanie słupków ogrodzeniowych + przyspawanie nakrętek fi 12mm 4 szt do słupka kal. ind + malowanie lakierem bitumicznym 2x
- Ogrodzenia bez siatki wys 1,20m- słupki stalowe fi 70/3,6mm, dł 2,0 0betonowane w ziemi w rozstawie 4,0m, doły pod słupki wiercone na gł.1,1m i fi 20cm między słupkami zamontowane 4 rzędy drutu fi 6mm na przyspawanych uchwytach
- plantowanie powierzchni przy pomocy sprzętu - spycharką gąsienicową na trasie
ogrodzenia

 

Place i dojścia dla koni wraz z ogrodzeniem i odwodnieniem
 
- roboty pomiarowe, korytowanie, roboty ziemne podbudowy z kruszyw 1572,0m2
- nawierzchnie z tłucznia kamiennego i kostki brukowej 1572,0m2
- obrzeża betonowe wraz z ławami betonowymi 235,0m
- drenaż wraz z studzienkami 40,0m i odprowadzenie wód powierzchniowych rurociągami
-222,0m wraz z robotami ziemnymi

 

Remont ogrodzenia przy ujeżdżalni
 
- roboty ziemne, pomiarowe - betonowanie stóp pod słupki ogrodzeniowe
- ogrodzenie z siatki wys. 1,5 wraz z murowanymi słupkami, prefabrykowanym cokołem 116,0m
- brama i bramka stalowa

Szczegóły w dokumentacji do pobrania.

Ofertę do udziału w przetargu należy złożyć w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa 1, 38-530 Zarszyn - Sekretariat Zakładu - najpóźniej do godz. 14 00, dnia 16.03.2015 r

Dokumenty do pobrania :

ogłoszenie o przetargu - (dokument .doc)

Spakowany plik z załącznikami (dokumenty.zip)

 

 

Wynik przetargu

Do pobrania (dokument.doc, dokument.pdf)

 

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukradczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie organizatorów:
Zakład Doświarzechowa Sp. z o.o. Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie,
Naukowo-Produkcyjna Asocjacja "Plemkonecentr" w Sołoczynie (Ukraina) i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl