Zakład Doświadczalny INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn,
REGON: 370763085 NIP: 687-17-24-187, tel. 013 /4671172 tel/fax 013 /4671515
Strona internetowa: www.odrzechowa.com.pl

ogłasza dnia 5 listopada 2013 r.
przetarg nieograniczony
na
"Budowę krytej ujeżdżalni do organizacji szkoleń, remont i adaptację stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa, gm. Zarszyn"

w ramach projektu
"POLSKO - SŁOWACKIE CENTRUM TURYSTYKI KONNEJ"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia: 449262 - 2013; data zamieszczenia: 5.11.2013 r.

 

Przedmiot zamówienia:

"Budowa krytej ujeżdżalni do organizacji szkoleń, remont i adaptacja stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa, gm. Zarszyni"

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane.

 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Budowa krytej ujeżdżalni w Odrzechowej w tym:

Remont i adaptacja stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa w tym:

Szczegóły w dokumentacji do pobrania

 

Termin wykonania:

do 30.09.2014 r.

w tym:

 

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę do udziału w przetargu należy złożyć w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn - Sekretariat Zakładu - najpóźniej do godz. 14 00, dnia 21-11-2013 r

 

Dokumenty do pobrania:

 

Odpowiedzi na pytania:

 

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w SIWZ rozdział 6 dotyczący: udokumentowanie w ciągu 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonania min. dwóch podobnych zadań z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wartość jednego zamówienia nie mniejsza niż 500000,00zł.

Realizacja zadań polegających na:

Tak dla robót dotyczących budowy nowych obiektów. Nie dla robót remontowych.

Oferent winien udokumentować podobne zadania te, które odpowiadają podobnym robotom przewidzianym do wykonania w niniejszym przetargu; czyli roboty remontowe związane z remontami i przebudowami budynków inwentarskich, gospodarczych i budynków użyteczności publicznej oraz budową nowych budynków: inwentarskich, gospodarczych, przemysłowych, hal stalowych, ujeżdżalni, użyteczności publicznej

 

W przedmiarze robót dotyczącym ujeżdżalni wskazano:
w poz. 4.1 Montaż konstrukcji stalowej ocynkowanie ujeżdżali. Hale typu lekkiego ramy 
w poz. 4.2 Dostawa konstrukcji stalowej kompletnej wg projektu konstrkcyjnego autorstwa P.Popiołka.
Przedstawiony kosztorys nie zwiera pozycji dotyczącej wykonania konstrukcji stalowej. Materiał w postaci stali profilowanej nie został również uwzględniony w zestawieniu materiałów. Czy Zamawiający dostarczy konstrukcję hali na własny koszt? W przypadku powierzenia wykonania konstrukcji  Wykonawcy proszę o uwzględnienie pozycji dotyczącej wykonania konstrukcji w kosztorysie oraz uzupełnienie zestawienia materiałów o stal profilowaną określona w projekcie.

Przedstawiony przedmiar robót i kosztorys w poz 4.2. zawiera zakup i dostawę kompletnej konstrukcji hali wg projektu P. Popiołka w zestawieniu materiałów uwzględniono nakład materiałowy 41,481T konstrukcji stalowej ocynkowanej wg projektu konstrukcyjnego hali jak też w przedmiarze i kosztorysie poz 4.2. Zamawiający nie przewiduje powierzenia wykonania konstrukcji tylko zakup dostawę i montaż konstrukcji wg w/w projektu. Ponadto załączamy zestawienie materiałów na wykonanie konstrukcji

zestawienie stali konstrukcyjnej ujeżdżalni (dok.pdf)

 

W materiałach do przetargu brak rzutów, schematów instalacji elektrycznej proszę o uzupełnienie brakujących materiałów.

Ofertę należy przygotować w oparciu o przedmiar robót i opisy zawarte w przedmiarze. Zamawiający nie posiada wersji elektronicznej instalacji elektrycznej. Wersja papierowa dokumentacji znajduje się w  siedzibie Zamawiającego do wglądu w godzinach urzędowania. 

 

 1. Po czyjej stronie: Zamawiającego czy Wykonawcy będzie należeć utylizacja azbestu pochodzącego z rozbiórki pokrycia dachowego.
 2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej; rysunki, opisy na:
  • wyposażenie boksów dla koni
  • pokrycie dachowe, świetliki dachowe
  • wentylatory dachowe, sposób wentylowania pomieszczeń
  • ślusarkę zewnętrzną i stolarkę wewnętrzną (wrota, drzwi, okna, skrzydła drzwiowe)
  • instalacje sanitarne
  • instalacje elektryczne
 3. Brak w przedmiarze robót następujących elementów:
  • chudy beton pod ławy i stopy fundamentowe
  • deskowanie dachu
  • płyta stropowa
  • rozbieżności pomiędzy warstwami posadzkowymi: przedmiar robót – dokumentacja
 4. Z uwagi na brak dokumentacji wykonawczej, prosimy o potwierdzenie, że ofertę należy przygotować w oparciu o przedmiar robót, a rozliczenie powykonawcze będzie na ceny jednostkowe. Ponadto prosimy o potwierdzenie, że wszystkie roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające z dokumentacji wykonawczej będą traktowane jako roboty dodatkowe.
 1. Po stronie Zamawiającego.
 2. W załączeniu przesyłamy uzupełnienie posiadanej dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej. Opisy,  ilości, sposób wykonania zgodny z przedmiarem robót
 3. Rozbieżności  pomiędzy przedmiarem a dokumentacją będą robotami uzupełniającymi  i dodatkowymi. Zamawiający dopuścił w ogłoszeniu o przetargu występowanie takich robót
 4. Tak – ofertę należy przygotować w oparciu o przedmiar robót, rozliczenie powykonawcze, ceny jednostkowe zgodnie z załączonym projektem umowy, Roboty nie ujęte w przedmiarze a konieczne do wykonania będą robotami dodatkowymi  i uzupełniającymi

Dokumenty do pobrania:

 

Wynik przetargu nieograniczonego Budowę krytej ujeżdżalni do organizacji szkoleń, remont i adaptację stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa, gm. Zarszyn:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: " Budowę krytej ujeżdżalni do organizacji szkoleń, remont i adaptację stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa, gm. Zarszyn" -zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ., niniejszym informujemy, że wybrano ofertę nr 8 - tj: Usługi Ogólnobudowlane "BUDMAL" Jan Kocan, ul. Bema 5, 38-500 Sanok. Szczegóły w dokumencie do pobrania

Dokumenty do pobrania:

pismo ZD IZ PIB Odrzechowa w sprawie zakończenia przetargu wyłonieniem wykonawcy ( dokument.pdf)

 

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach prokektu POLSKO - SŁOWACKIE CENTRUM TURYSTYKI KONNEJ. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie organizatora
Zakład Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej

sekretariat@odrzechowa.com.pl