ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn,
REGON: 370763085 NIP: 687-17-24-187, tel. 013 /4671172 tel/fax 013 /4671515
Strona internetowa: www.odrzechowa.com.pl

Informacja

Odrzechowa 07.09.2023

Rada Nadzorcza Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania dotyczącego wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2023 i 2024.

W dniu 06.09.2023 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze oferty złożonej przez firmę audytorską:

Oferty odrzucone:

 

OgŁoszenie

w przedmiocie konkursu ofert na badanie sprawozdania finansowego spÓŁki pod firmĄ:
ZakŁad DoŚwiadczalnY Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki działającej pod firmą: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. z siedzibą w Odrzechowej uprzejmie informuje o prowadzonym konkursie ofert badanie sprawozdań finansowych Spółki oraz sporządzenie pisemnego sprawozdania za lata obrotowe 2023 i 2024 z możliwością przedłużenia na kolejny okres dwuletni"

 

Data ogłoszenia: 10 sierpień 2023.

Oferty w formie pisemnej wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Spółki (pocztą lub osobiście) w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na badanie sprawozdania finansowego spółki" - w terminie do dnia 30.08.2023 r. Decyduje data faktycznego doręczenia.

I. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta, w szczególności:

II. Oferta firmy audytorskiej w szczególności powinna zawierać:

 1. Informację o firmie audytorskiej, w tym o formie prowadzonej działalności,
 2. Dokument potwierdzający wpis firmy audytorskiej na listę firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (numer firmy audytorskiej nadany przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów - art. 57 ust 1 z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym);
 3. Informacje o liczbie zatrudnionych na umowie o pracę biegłych rewidentów oraz o proponowanym składzie zespołu audytowego dedykowanego do przeprowadzenia badania,
 4. Oświadczenie biegłego rewidenta i firmy audytorskiej o spełnieniu ustawowo określonych wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nieistnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczeń w celu ich zminimalizowania, wraz z oświadczeniem "Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.", oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i innymi zasobami umożliwiającymi odpowiednie przeprowadzenie badania, o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu przez nią warunków określonych w art. 4 ust 2-5 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wzór w załączniku nr 1.
 5. W przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (aktualny wydruk ze strony internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/);
 6. W przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszczalny aktualny wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości; https://ems.ms.gov.pl/);
 7. Wykaz przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym udokumentowane doświadczenie z zakresu badań sprawozdań finansowych tychże jednostek w okresie 5 lat. Do 5 letniego okresu nie wlicza się roku, w którym składane są oferty. Oferent wraz z formularzem oferty może przedłożyć dodatkowo posiadane referencje.
 8. 8. Kalkulację wynagrodzenia brutto firmy audytorskiej obejmującą wszystkie koszty związane z badaniem m.in.: dojazdu, zakwaterowania, powielania, oprawiania, wysyłki dokumentów związanych z badaniem i inne. Wynagrodzenie brutto musi być podane w polskich złotych. Wynagrodzenie musi zostać podzielone w taki sposób, aby wynikało jaka kwota będzie stanowiła wynagrodzenia za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za pierwszy rok obrotowy tj. za okres od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 roku (I transza wynagrodzenia), a jaka kwota będzie stanowiła wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za drugi rok obrotowy tj. za okres od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 roku (II transza wynagrodzenia). Wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania ma odzwierciedlać pracochłonność oraz stopień złożoności prac i kwalifikacje biegłych rewidentów wykonujących badanie, nie może być uzależnione od wyniku badania oraz świadczenia na rzecz Spółki innych usług.
 9. Metody i termin wykonania badania tj. najpóźniej do 25 marca roku następującego po roku obrotowym podlegającemu badaniu;
 10. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania rewizji finansowej,

III. Kserokopie dokumentów stanowiących załączniki do oferty muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu - Oferenta.

IV. Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu. Oferta złożona po terminie, a także niespełniająca określonych zasad oraz warunków opisanych w ogłoszeniu będzie odrzucona na etapie oceny formalnej.

V. Oferta musi zostać złożona zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone w innej formie będą odrzucone przez Radę Nadzorczą na etapie oceny formalnej. Podczas oceny ofert nie będą również brane pod uwagę inne dodatkowe załączniki nie wymienione w treści ogłoszenia.

VI. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki w dniu 06.09.2023 r. o godzinie 13:00 bez udziału Oferentów. W dacie otwarcia ofert planowane jest zakończenie i rozstrzygnięcie postępowania. Postępowanie zostanie zakończone i rozstrzygnięte najpóźniej w terminie do końca III kwartału 2023 r.

VII. Wybór firmy audytorskiej zostanie dokonany przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

Maksymalna ilość punktów (100 pkt).

Kryteria:

 • a) Doświadczenie oraz pozycja na rynku usług audytorskich (przy ocenie decydować będą m.in. liczbą lat funkcjonowania danej firmy audytorskiej na rynku usług audytorskich oraz na rynku polskim, liczbą obsługiwanych spółek, w tym na podstawie dostępnych rankingów, doświadczeniem i kompetencjami kluczowych członków dedykowanego do badania zespołu, w tym posiadanymi uprawnieniami, źródło informacji: przedłożone dokumenty potwierdzające wpisy do rejestrów np. KRS, CEIDG - 30 punktów,
 • b) Znajomość branży rolniczej (przy ocenie badana będzie m.in. liczba i profil audytowanych przez firmę audytorską spółek, źródło informacji - zestawienie przedłożone przez Oferenta) - 20 punktów.
 • c) Cena za kompletną usługę zgodnie z zapytaniem ofertowym uwzględniająca nakład pracy biegłego rewidenta - 50 punktów.

VIII. Rada Nadzorcza dopuszcza możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Spółka nie ponosi i nie zwraca jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Oferentów w związku z udziałem w postepowaniu. Złożone dokumenty nie polegają zwrotowi

IX. Oferta powinna zostać złożona w 2 egzemplarzach. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego .

X. Rada Nadzorcza dopuszcza możliwość odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny. Spółka nie ponosi i nie zwraca jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Oferentów w związku z udziałem w postepowaniu. Złożone dokumenty nie polegają zwrotowi.

Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

Dokument do pobrania:

tekst oferty (.pdf)

Załączniki dp oferty(.doc, .pdf)