Odrzechowa, dnia 09.04.2024r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. z siedzibą w Odrzechowej ogłasza Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż (zbycie)ruchomości (środka trwałego):

Ciągnik rolniczy New Holland T 7060, SN: Z8BG24403, Nr rej. 80TF

Cena wywoławcza: 128.000 zł netto

Cena oferowana przez oferenta, wyłonionego jako nabywcę, jest ceną NETTO. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność przedmiotu sprzedaży.

Oferty zakupu należy złożyć w siedzibie Spółki w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r. do godziny 15.00, w zamkniętej (zaklejonej) kopercie z dopiskiem „Oferta zakupu ciągnika rolniczego New Holland T 7060, SN: Z8BG24403, nie otwierać przed Dniem Otwarcia Ofert”. Koperta powinna wskazywać także dane kontaktowe oferenta. UWAGA: Decyduje data i godzina doręczenia oferty.

Oferty zakupu należy składać na opublikowanym przez Spółkę formularzu.

Załącznikami do oferty są:

1. Odpis aktualny z KRS, wydruk CEIDG (Dotyczy ofert składanych przez przedsiębiorców lub osoby prawne).
2. Dowód wpłaty wadium.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu – zgodne z opublikowanym wzorem.
4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Oferenta – zgodna z opublikowanym wzorem.

Wadium w kwocie 12 800 zł należy wpłacić do dnia 17 kwietnia 2024 (dwa dni przed terminem składania ofert), na rachunek bankowy Spółki nr 36 8591 0007 0400 0899 1221 0001 w banku Krakowski Bank Spółdzielczy o/Krosno

Tytuł Przelewu: Wadium New Holland T 7060, SN: Z8BG24403

Oględziny przedmiotu można realizować w siedzibie Spółki, w dniach 11.04.2024 r. do 17.04.2024 r. godziny: 7.00 – 15.00, po telefonicznym uzgodnieniu pod numerem 601 512 508

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z Zasadami przeprowadzania przetargu, przyjętymi Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. Nr 2/2023 z dnia 08-03-2023 r. (Zasady dostępne do wglądu w siedzibie Spółki w godzinach pracy Sekretariatu, a także w trakcie wyznaczonych oględzin przedmiotu przetargu).

Cena powinna zostać zapłacona przez oferenta najpóźniej w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.

Opis: Rok produkcji 2008, Moc 238 KM, nowe opony tylne.

Spółka może w każdym czasie odwołać lub unieważnić przetarg bez oddania przyczyny, albo zakończyć postępowanie bez wyłonienia żadnej oferty bez podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu (pdf)

Formularz ofertowy (doc, pdf)

Oświadczenie oferenta (doc, pdf)

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl