Odrzechowa, 22.02.2024r

OgŁoszenie o wszczĘciu postĘpowania kwalifikacyjnego
na stanowisko Prezesa ZarzĄdu SpÓŁki pod firmĄ
ZakŁad DoŚwiadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. z siedzibĄ w Odrzechowej

 

Rada Nadzorcza Spółki działającej pod firmą: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. uprzejmie informuje o prowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym mającym na celu wyłonienie w drodze konkursu kandydata na stanowisko Prezesa i Członka Zarządu wyżej wskazanej Spółki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073367.

Minimalne kwalifikacje wymagane od kandydatów:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

4) nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

5) nie może być osobą, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

Zgłoszenia kandydatów składane są w formie pisemnej osobiście lub przesyłane przesyłką listową poleconą na adres Spółki do dnia 15 marca 2024 r do godziny 15:00. Koperta musi być zamknięta i zawierać dopisek „Postępowanie kwalifikacyjne – nie otwierać przed dniem otwarcia zgłoszeń”. Decyduje data doręczenia zgłoszenia. Otwarcie zgłoszeń
nastąpi w trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej, zaplanowanego na dzień 26 marca 2024 r.

Zgłoszenie winno zawierać dane osobowe kandydata:

Nadto do oferty należy dołączyć

Powyższe oświadczenia muszą być zgodne ze wzorami stanowiącymi załącznik do Ogłoszenia.

Kandydat może przedłożyć inne dokumenty – wedle własnego uznania.

Kandydaci, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne i merytoryczne, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w dniu 22 kwietnia 2024 r w siedzibie Spółki. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą zagadnienia obejmujące: zakres wiedzy kandydata o zakresie działalności Spółki i sektorze jej aktywności, zasady funkcjonowania spółek handlowych (w szczególności
z uwzględnieniem spółek z udziałem państwowych osób prawnych), zasad wynagradzania w spółkach z udziałem państwowych osób prawnych i zarządzania (kierowania) zespołami pracowników, dotychczasowe doświadczenie kandydata, znajomość zasad ekonomii, panowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej, a nadto ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się w szczególności wiedzę w zakresie rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa, planowania zadań i zasobów, organizowania procesów wytwórczych, logistyki procesów wytwarzania, zarządzania jakością, analizy rynku i konkurencji, marketingu promocji, sprzedaży, public relations, zasad i przepisów prawa pracy, roli Zarządu w relacjach z pracownikami, zbiorowych stosunków pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji, szkoleń i rozwoju pracowników.

Kandydat może uzyskać informacje o Spółce w formie okazania dokumentacji finansowej podlagającej ujawnieniu w KRS (z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) – w jej siedzibie w dniach od 5–8 marca 2024 r Kandydat zobowiązany jest zachować w tajemnicy i nie ujawniać osobom trzecim informacji, o których powziął wiedzę w związku z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Składane przez kandydata dokumenty nie będą zwracane.

Niezgłoszenie się zaproszonego kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznawane będzie za rezygnację z udziału w konkursie.


Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na każdym etapie bez wyłonienia kandydata.


Poniesione przez kandydatów koszty związane z udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą zwracane.

 

Do pobrania:

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl