XXII POŻEGNANIE WAKACJI W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ

REGIONALNY CZEMPIONAT KONIA HUCULSKIEGO
XVIII KRAJOWA WYSTAWA BYDŁA SIMENTALSKIEGO
Regionalna Wystawa Ras Rodzimych

Rudawka Rymanowska 25-27 SIERPNIA 2023 r.

 

UWAGA!!! Wazna imformacja dla wystawców:

W związku z zapytaniem o możliwość powieszenia banerów na ringu oceny bydła podczas XVII Krajowej Wystawie Bydła Simentalskiego w Rudawce Rymanowskiej informujemy, że powierzchnia ringu zastrzeżona jest tylko i wyłącznie dla organizatorów KWBS.

WaŻne informacje organizacyjne dla wystawcÓw,
biorĄcych udziaŁ w imprezie „XXII PoŻegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej” w dniach 25-27.08.2023 r.

1. Zgłoszenia udziału w imprezie dokonać można tylko i wyłącznie na Kartach zgłoszenia udziału w nieprzekraczalnym terminie do 21 sierpnia 2023 r.

2. Opłaty za stoisko należy dokonać w terminie do 21 sierpnia 2023 r. na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Rymanowie nr 44 8636 0005 2001 0019 5214 0004

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia wystawcy o ile wcześniej zostanie zgłoszona większa ilość wystawców z tej samej branży (nie więcej niż 3 stoiska tego samego rodzaju, decyduje kolejność zgłoszeń). Powyższy zapis nie dotyczy wystawców z branży rolniczej.

4. Obowiązuje zasada: 1 WYSTAWCA – 1 STOISKO!

5. Samochody dostawcze, ciężarowe i lawety powinny być zaparkowane na wyznaczonym parkingu poza miejscem wystawy.

6. Każdy wystawca ma wyznaczone miejsce wystawowe, zgodnie z informacjami podanymi w karcie zgłoszenia udziału. Zabrania się samowolnej zmiany miejsca wystawowego.

7. Wyznaczone przez organizatora miejsce wystawowe można zajmować w
piątek 25.08.2023 r. w godz. od 12:00 do 18:00 i w sobotę 26.08.2023 r. w
godz. od 7:00 do 9:00.

8. Wjazd na teren wystawy możliwy będzie po okazaniu KARTY WJAZDU, którą każdy wystawca otrzyma po dokonaniu zgłoszenia udziału w wystawie. Karta zostanie przesłana wystawcy pocztą e.mailową lub tradycyjną.

 

OgÓlne Warunki UCZESTNICTWA W IMPREZIE

XXII POŻEGNANIA WAKACJI W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ

25-27 SIERPNIA 2023 r.

 

1. Organizatorzy:

Lokalizacja: tereny wystawowe w Rudawce Rymanowskiej

Dni i godziny otwarcia wystawy: 26 - 27. 08. 2023 r. (sobota-niedziela) godz.  8:00 - 18:00

 

I. Zasady uczestnictwa

  1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest przesłanie lub złożenie w siedzibie organizatora (Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.) wypełnionej „Karty zgłoszenia udziału" oraz dokonanie wymaganej wpłaty na niżej podane konto bankowe do dnia 21.08.2023r. Bank Spółdzielczy w Rymanowie nr 44 8636 0005 2001 0019 5214 0004 z dopiskiem „XXII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej”
  2. Wjazd na teren wystawy możliwy będzie po okazaniu KARTY WJAZDU, którą każdy wystawca otrzyma po dokonaniu zgłoszenia udziału w wystawie. Karta zostanie przesłana wystawcy e.mailem lub pocztą tradycyjną.
  3. Organizator przydziela powierzchnię pod stoisko dla danej branży według kolejności zgłoszeń. Minimalna przydzielona powierzchnia wynosi 2 metry bieżące frontu stoiska.

II. Warunki płatności:

III. Postanowienia końcowe:

  1. Wszelkie reklamacje wystawców uczestniczących w wystawie wobec organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej i będą rozpatrywane przez organizatora pod warunkiem ich zgłoszenia najpóźniej w dniu trwania wystawy (przed demontażem stoiska).
  2. Organizator nie zapewnia wystawcom noclegów i posiłków.
  3. Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia warunków zawartych w Regulaminie z chwilą złożenia „Karty zgłoszenia udziału". Zgłoszenie jest ważne, jeżeli widnieje na nim data i podpis lub pieczęć zgłaszającego.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wystawy z przyczyn od niego niezależnych.

IV.Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na stoisku oraz przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i p.poż. na terenach wystawowych, a także do stosowania się do Regulaminu uczestnictwa w wystawie, który jest dostępny na stronie www.odrzechowa.com.pl oraz w siedzibie organizatora

 

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji  XXII Pożegnania Wakacji udziela Gospodarz wystawy lub osoby przez niego wyznaczone, w sprawach bydła - Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej, w sprawach koni – Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie,
Tel/fax 13 46 71 172

Gospodarz wystawy:

dr Władysław Brejta
Tel/fax 13 46 71 172 Powrót

 

Dokumenty do pobrania:

Powrót

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl